Preventiq som samarbetspartner gällande HACCP

Alla livsmedelsföretagare ska bedriva egentillsyn som förutom att omfatta kontroll av grundförutsättningar även ska innehålla implementerade HACCP-planer som uppfyller rimliga krav enligt Codex beskrivning av HACCP-principerna.

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points, system som identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten.

Kritisk styrpunkt (CCP): Ett steg vid vilket styrning kan införas, vilket är nödvändigt för att förebygga eller undanröja fara för konsumenten eller reducera den till acceptabel nivå.

HACCP systemen skall alltid vara helt anpassade efter din verksamhet. Det där med ”anpassad efter verksamhetens omfattning och art” är viktigt. I praktiken anpassar man åtgärderna efter den produkt man tillverkar och företagets storlek. Leverpastej och bröd har olika hälsofaror och kräver olika hantering. Vid tillverkning av leverpastej är mikroorganismer den främsta faran, medan allergena faror är det största problemet för bagerier. Egentillsynen i ett gårdsmejeri är annorlunda än i ett stort mejeri även om farorna kan vara desamma.

Metoden innebär att man systematiskt går igenom hela processen, analyserar och värderar de hälsofaror som finns med det enskilda livsmedlet och styr processen så att riskerna elimineras eller minimeras. Farorna delas upp i biologiska (t ex bakterier, mögel, virus, eller parasiter), kemiska (t ex rester av rengöringsmedel), fysikaliska (t ex glas och metallbitar) och allergena (t ex nötter och äggprotein).

Hygienkonsulterna från Preventiq kommer att leda hela processen med att ta fram en väl fungerande HACCP hos ditt företag. Detta nedan är en kort beskrivning på vad Hygienkonsulterna hos Preventiq hjälper dig att få kontroll över.

Ta reda på vilka faror som kan finnas i produktionen (upprätta flödesschema för varje produktkategori). Var i produktionen kan dessa faror finnas? Var i processen kan dessa faror styras?
Bestäm kritiska styrpunkter.
Fastställ gränsvärden för de kritiska styrpunkterna.
Utarbeta ett system för övervakning av varje kritisk styrpunkt. Exempel kan vara mätning av temperatur och tid.
Bestäm vilka korrigerade åtgärder som vidtas om de kritiska gränserna överskrids.
Verifiera (kontrollera) att systemet fungerar med tester och utvärderingar som används utöver den systematiska övervakningen.
Upprätta dokumentationsrutiner.